Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2023. godinu. Opredeljena su bespovratna sredstva po jednoj prijavi do 5.000.000 dinara bez PDV-a. Konkurs je otvoren do 30. juna 2023. godine.

Cilj konkursa za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine je unapređenje načina korišćenja neobradivog poljoprivrednog zemljišta u cilju unapređenja ribarstva. Predmet konkursa je podizanje novih i rekonstrukcija postojećih ribnjaka, na površini ne manjoj od 1 ha i ne većoj od 100 ha, koji se nalaze na teritoriji AP Vojvodine. Pod objektima, u smislu ovog konkursa, podrazumevaju se isključivo objekti za proizvodnju ribe – rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali.

Korisnici sredstava po ovom konkursu su pravna lica sa teritorije AP Vojvodine, koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to privredno društvo i zemljoradnička zadruga. Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje ovim konkursom je 20.000.000,00 dinara bez PDV-a. Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u obimu do 70% od ukupne vrednosti zemljanih radova bez PDV-a. Preostali iznos ugovorenih sredstava obezbeđuje korisnik sredstava. Celokupan iznos PDV-a pada na teret Korisnika sredstava. Podnosilac prijave za podizanje novih ribnjaka može podneti samo jednu prijavu po konkursu ili najviše dve prijave po podnosiocu za rekonstrukciju postojećih ribnjaka za najviše dva zasebno registrovana ribnjačka objekta – ribnjaka.

Po prijavama koje se podnose za izvođenje zemljanih radova na rekonstrukciji ribnjaka i podizanju novih ribnjaka, sredstva se dodeljuju za realizaciju utvrđenih projektom i ugovorom i to za sledeće radove: čišćenje terena, izradu nasipa,korekciju krune postojećeg nasipa, iskop materijala, razastiranje i nasipanje, izgradnju obodnog kanala, mašinski iskop zemlje iz najbližeg pozajmišta, ugradnju donesene zemlje u oštećena mesta na nasipu, mašinsko izmuljenje izlovnih kanala, izlovnih jama i dovodno-odvodnog kanala, utovar i prevoz iskopanog materijala na najbližu deponiju, razastiranje iskopanog materijala, škarpiranje kosina kanala i nasipa, nabijanje nasipa vibroježom, izradu pregradnog nasipa i utovar i prevoz iskopanog materijala iz najbližeg pozajmišta.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se odobrava za podizanje novih i rekonstrukcija postojećih ribnjaka po jednoj prijavi iznosi do 5.000.000 dinara bez PDV-a. Konkurs je otvoren do 30.06.2023. godine. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/4881-851; od 10 do 14 časova.