Rasad povrća – Način setve i gajenja

0
13

Veliki broj povrtarskih vrsta se proizvodi iz rasada. Razlozi za to su višestruki: smanjen period vegetacije, manja potreba za kvalitetnim i skupim semenom, ujednačen porast nakon rasađivanja i olakšano rasađivanje i određivanje optimalnog broja biljaka po jedinici površine. Međutim, ne može se sve ovo primeniti za bilo koju vrstu rasada.

Mladim biljkama se moraju obezbediti idealni uslovi za rast i razvoj. To znači da se u zavisnosti od biljne vrste moraju obezbediti temperaturni i svetlosni uslovi, naravno uz dovoljnu količinu vode. Zdravstvena ispravnost rasada takođe mora biti na zavidnom nivou, jer se iz rasadnika bolesti i štetočine nekoliko puta brže šire. Kod nekih proizvođača se zadržala proizvodnja u lejama. To su osnovni objekti, međutim zbog svoje male zapremine, često nedovoljni i neadekvatni za potrebe proizvodnje u različitim vremenskim periodima.

Kvalitet rasada povrća zavisi od brojnih faktora od kojih su najznačajniji: temperatura; voda; svetlost; hranljivi supstrat; kvalitet semena; preciznost setve; đubriva. Temperatura kao činilac u proizvodnji je veoma bitna jer utiče na ubrzavanje klijanja i nicanja biljke, kao i ukupan porast biljke. Sadržaj vlage je veoma bitan i on po pravilu u momentu klijanja i nicanja treba da bude viši, kako bi seme moglo nesmetano da bubri i klica niče, a nakon formiranja kotiledona se sadržaj vlage smanjuje da bi se intenzivirao porast korenovog sistema. Za proizvodnju rasada je najbolja dnevna (sunčeva) svetlost. Međutim, u periodima godine kada se želi proizvesti rasad, a nema dovoljno svetlosti moraju se koristiti lampe, tj. alternativni izvori svetlosti. Za proizvodnju se preporučuju gotovi supstrati, tj. smeše crnog i belog treseta, regulisane pH vrednosti i sa dodatom količinom hraniva. Beli treset je po poreklu kiseo i čist se ne može primenjivati, ali u kombinaciji sa crnim tresetom, dobija se idealan medijum za proizvodnju rasada. Seme koje se koristi u povrtarskoj proizvodnji je visokog kvaliteta. Kod jako sitnog semena i semena nepravilnog oblika, da bi se olakšala setva i da bi se obezbedila potrebna količina hraniva u početku porasta klice, primenjuje se piliranje.  PRECIZNOST setve je karakteristika koju je lako ispuniti ukoliko se setva obavlja ručno i ako se radi o manjim količinama semena. Međutim, ukoliko se radi o većoj količini semena samu setvu moramo odraditi vrlo precizno uz pomoć savremenih mašina.

Djubriva koja se koriste u proizvodnji rasad se dele u dve grupe. Prva su ona koja su u čvrstom obliku i koja se dodaju u supstrat. Drugu grupu predstavljaju đubriva za folijarnu primenu.

Nakon setve semena vrši se pokrivanje semena setvenim slojem. Funkcija tog setvenog sloja je sprečavanje odavanja vode iz supstrata, pod direktnim uticajem sunčevih zraka. Pored toga, setveni sloj treba da obezbedi medijum za klijanje i nicanje semena. Tokom boravka u sobi za naklijavanje, seme se nalazi u uslovima totalnog mraka, odnosno ne sme se dozvoliti prisustvo svetlosti, zbog toga što ukoliko dođe do klijanja i nicanja semena pre vremena, svetlost ce taj proces ubrzati i doci ce do izduživanja klice. Sledeća faza u proizvodnji rasada predstavlja iznošenje u proizvodne uslove, što podrazumeva postavljanje izniklog semena u uslove idealne temperature, svetlosti i relativne vlažnosti vazduha.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here