Izrada Registra apikomora Srbije potrebno je iz više razloga, kako za potencijalnog korisnika apikomore, tako i za njenog osnivača .

SPOS i Udruženje ApiMed Srbija dogovorili su prvu saradnju, tako što će zajednički izraditi registar apikomora. Ova dva udruženja imaju za cilj da što više afirmišu apirelaksaciju i apiterapiju, a posebno inhalacije vazduha iz pčelinje košnice. Zato je došlo do usaglašavanja da zajednički formiraju listu apikomora na području Srbije, objavljeno je na sajtu saveza.

Jedan od razloga za formiranje Registra apikomora je bolja informisanost o primeni apikomora: u preventivne svrhe – apirelaksacija, brza revitalizacija/oporavak nakon fuzičkog ili umnog rada, podrška u toku postojanja nekog oboljenja, saveta u vezi dužine i učestalosti inhalacija za određene namene, informacija o kursevima za što kvalitetniju primenu i korišćenje apikomora, prvu pomoć, dezinfekciju sistema za inhalaciju…

Razlog je i redovno obaveštavanje o potrebnim radovima na apikomori pre otvaranja sezone i na kraju sezone inhalacija. To se odnosi na kontrolu košnica i legla, kao i kontrolu aparata/sistema za inhalaciju, filtera… Nabavke potrebnih aparata za što efikasnije funkcionisanje komora (za inhalaciju vazduha, za prvu pomoć, za praćenje efekta apirelaksacije (aparat za pritisak, pulsni oksimetar, PEAK flow metar…) je takođe razlog izrade registra.

Pokretači ove ideje, SPOS i Udruženje ApiMed Srbija, navode i da su razmena iskustava, pomoć za ostvarivanje saradnje sa lokalnim Domom zdravlja, turističkim agencijama i drugo, prikaz rezultata rada na domaćim i međunarodnim skupovima apiterapeuta i lekara, širenje ideje o korišćenju apikomora i apiterapije uopšte, formiranje Bulevara apikomora Srbije, radi bolje koordinisane promocije takođe razlozi za izradu registra.

Prijavu za izradu Registra apikomora šaljite na mejl: spos.kancelarija@gmail.com.