Srbija je i ove godine Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada dočekala bez adekvatne strategije koja bi zaštitila decu od zloupotrebe, saopštio je Pokret za preokret.

U Srbiji je čak 82.000 dece uzrasta pet do 17 godina izloženo zloupotrebi dečjeg rada, ukazuju procene zasnovane na međunarodnim i nacionalnim standardima.  Na osnovu anketnog istraživanja o zloupotrebi dečjeg rada u Srbiji koje je 2021. godine prvi put sproveo Republički  zavod za statistiku u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada, sa ciljem da se proceni obim i otkriju karakteristike, uzroci i posledice zloupotrebe dečjeg rada u Srbiji.

U većini država smatra se da dete može da radi sa 14 ili 15 godina, u zavisnosti od zakonodavstva pojedine države, međutim, propisuju se posebna pravila koja se odnose na rad dece u opasnim uslovima.  Termin zloupotreba dečjeg rada ukazuje na onaj rad koji šteti dobrobiti deteta, sprečava obrazovanje i na taj način utiče na budući život deteta, ukazuje Pokret.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, je na Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada – 12. jun, ukazalo na nužnost da deca, kao najosetljivija društvena grupa, budu zaštićena od svake vrste eksploatacije, pa tako i radne, te da celokupna društvena zajednica mora biti senzibilisana, a ovlašćeni akteri obučeni, radi uspešne identifikacije i rehabilitacije deteta žrtve. U saopštenju se naglašava da položaj dece u društvu mora biti neprikosnoven u pogledu poštovanja i zaštite njihovih prava i njihove bezbednosti u svakom smislu. Nažalost, deca koja žive i odrastaju u teškim materijalnim i socijalnim uslovima, lako postaju žrtve nedozvoljenog radnog angažovanja. Mogućnosti za tako nešto se uvećavaju ukoliko se siromaštvo i socijalna isključenost dece i roditelja poklapaju sa pripadnošću nekoj od društveno osetljivih podgrupa. Najugroženije su devojčice iz najsiromašnijih porodica, deca romske nacionalnosti (uključujući decu iz podstandardnih naselja), deca u uličnoj situaciji, deca sa teškoćama u razvoju, deca u sukobu sa zakonom i deca u ruralnim područjima uključena u rad u poljoprivredi.

Prema objavljenim podacima, u svetu više od 160 miliona dece, uzrasta mlađeg od 17 godina, izloženo je radnoj eksploataciji, odnosno radila su u situaciji koja za njih nije dobra po pitanju fizičkog i mentalnog zdravlja.