Povodom Svetskog dana potrošača, koji se obeležava 15. marta, Odeljenje tržišne inspekcije u Zrenjaninu podsetilo je javnost sa aktivnostima tržišne inspekcije u oblasti zaštite potrošača.

Sektor tržišne inspekcije obavlja inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o zaštiti potrošača u skladu sa ovlašćenjima propisanim ovim zakonom i zakonom kojim je uređen inspekcijski nadzor. Tržišna inspekcija obavlja redovne inspekcijske nadzore prema planu koji se zasniva na utvrđenom stanju u oblasti inspekcijskog nadzora i proceni rizika. Takođe, inspekcija preduzima i vanredne inspekcijske nadzore kada se postupa po pretpostavkama fizičkih lica – potrošača. U prošloj godini Odeljenje tržišne inspekcije Zrenjanin izvršilo je 45 inspekcijskih nadzora kod privrednih subjekata koji su za predmet imali nadzor nad primenom Zakona o zaštiti potrošača, najviše kontrole prodajnih podsticaja, kontrole predugovornog obaveštavanja i poslovne prakse kod ugovora na daljinu i kontrole predaje prateće dokumentacije i isporuke nameštaja.

Takođe, Sektor tržišne inspekcije, skreće pažnju potrošačima da je i elektronska trgovina, kao vid trgovine u stalnom porastu i tržišna inspekcija vrši nadzor sa aspekta primene Zakona o zaštiti potrošača. Veliki broj trgovaca na ovaj način su savesni i usklađeni sa zakonskim odredbama, tako da treba podržavati ovaj vid trgovine.

Potrošači imaju mogućnost prilikom elektronske trgovine sa legalnim trgovcima uvek da u potpunosti identifikuju trgovca sa nazivom, poslovnim podacima i matičnim brojem i pibom iz registracija. U slučaju ako se upuštate u trgovinu sa fizičkim licima koji evidentno vrše promet robe ili nabavljate robu preko fejsbuka i drugih društvenih mreža od lica koja se ne mogu identifikovati kao legalni trgovci velika je verovatnoća da ćete robu kupiti od nelegalnog trgovca i samim tim sebi uskratiti sva zakonaska prava koja imate pri kupovini od legalnog trgovca.

U protekloj godini Odeljenje tržišne inspekcije Zrenjanin primilo je 30 prijava građana koje su za predmet imale potrošački problem i pokrenula je postupke inspekcijskih nadzora. Najveći broj prijava odnosio se na reklamacije kupljenih proizvoda i način rešavanja reklamacija.

Ukoliko tržišni inspektor u inspekcijskoj kontroli utvrdi prekršaj, donosi rešenje o otklanjanju nepravilnosti u skladu sa ovlašćenjem i podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. U skladu sa ovlašćenjem utvrđenim Zakonom o zaštiti potrošača, u 2017. godini, tržišni inspektori Odeljenja Zrenjanin su u inspekcijskim kontrolama doneli rešenja kojima su naložili otklanjanje 12 utvrđenih nepravilnosti i podneli su Prekršajnom sudu 12 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

Dodaje se da je tržišna inspekcija sačinila plan inspekcijskog nadzora za 2018. godinu, gde je akcenat stavljen na kontrolu predugovornog obaveštavanja, poslovne prakse trgovaca, isticanja cena i prodajnih podsticaja, kao i zloupotrebe izraza „garancija“, s tim što je kontrola zloupotrebe izraza „garancija“ planirana kao redovni nadzor i kao službena savetodavna poseta-navodi se u saopštenju načelnika Odeljenja tržišne inspekcije Zrenjanin Jasminke Rakić.