Bezbednosno informativna agencija jeste partijska policija  jer partija koja je na vlasti mora da ima kontrolu nad službama bezbednosti- rekao je nekadašnji visoki funkcioner Službe državne bezbednosti Boža Spasić.

 Skupština Srbije održala je tokom aprila raspravu o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji, a među novinama Zakona su i akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji  koje donosi direktor uz saglasnost Vlade Srbije, dok  za popunjavanje radnih mesta u Agenciji nije obavezan konkurs. O zasnivanju radnog odnosa rešenjem odlučuje direktor Agencije, a pored toga predviđa se da su pripadnici BIA dužni da pohađaju stručne obuke, usavršavaju se i polažu poseban stručni ispit. Koliko ovakve izmene mogu doprineti boljem funkcionisanju BIA i da li ova rešenja doprinose tome da pojedinac dobija šira ovlašćenja nego što je to slučaj sada, pitali smo bivšeg visokog funkcionera Službe državne bezbednosti Božu Spasića.

Skupština Srbije usvojila je 9.maja izmene i dopune Zakona o bezbednosno informativnoj agenciji.  U obrazloženju zakona navedeno je da se izmene i dopune donose u cilju očuvanja postojećeg radno-pravnog statusa pripadnika BIA i uskladjivanja sa usvojenim novim zakonima o policiji i o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.