Novi pravilnik za pretvaranje neobradivog zemljišta u obradivo

0
192

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o uslovima za izradu projekta pretvaranja neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište. Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi koje treba da ispuni privredno društvo, preduzeće ili drugo pravno lice za izradu projekta pretvaranja neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o uslovima za izradu projekta pretvaranja neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište. Pravilnikom je definisano da projektantska organizacija ispunjava uslove za obavljanje poslova izrade projekta ako raspolaže odgovarajućim radnim prostorom, ako ima odgovarajuću tehničku opremljenost, ako je akreditovana u Akreditacionom telu Srbije za poslove ispitivanja zemljišta, ako je registrovana u Agenciji za privredne registre ili u sudskom registru za obavljanje ostalih stručnih, naučnih i tehničkih delatnosti, istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji, istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama ili tehničko ispitivanje i analize i ako ima odgovarajuće stručne kapacitete.

Projektantska organizacija koja obavlja naučnoistraživačku delatnost u skladu sa zakonom kojim se uređuju nauka i istraživanja, mora da ispunjava i uslov da je akreditovana od strane odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija za oblast biotehničkih nauka – poljoprivreda.

Pravilnik o uslovima za izradu projekta pretvaranja neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište može se preuzeti na sajtu Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here