Do povoljnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta vojvođanski poljoprivrednici mogu doći preko Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine.

Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine raspisao je konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta sa ciljem stvaranja uslova za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i podizanje nivoa efikasnosti i stepena konkurentnosti individualnih poljoprivrednih gazdinstava. Kako se navodi na sajtu fonda, konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 70 godina života. Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva su namenjena za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poseda registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, a iznos u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva kreće od 300.000,00 do 20.000.000,00 dinara. Sopstveno učešće je najmanje 20% vrednosti poljoprivrednog zemljišta koje je predmet kupovine.

Rok vraćanja kredita je do sedam godina, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period do 12 meseci. U grejs periodu obračunava se i plaća interkalarna kamata mesečno, tromesečno ili šestomesečno, u visini ugovorene kamatne stope, a anuiteti se obračunavaju i plaćaju mesečno, tromesečno ili šestomesečno. Naknada za obradu kreditnog zahteva iznosi 5.000,00 dinara, a naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa iznosi 246,00 dinara.

Iznos kamate za zemljište koje se nalazi na teritoriji opština razvijenosti I i II je dva odsto ukoliko postoji garancija, odnosno tri odsto ako je u pitanju hipoteka. Ukoliko se radi o zemljiištu koje se nalazi na teritorijama opština III i IV grupe razvijenosti kamata je jedan i dva odsto.

Minimalni uslovi potrebni za konkurisanje su da podnosilac zahteva nema dospelih neizmirenih obaveza po kreditima odobrenim od Fonda za razvoj AP Vojvodine i po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda.  Kupovina poljoprivrednog zemljišta mora se obaviti od vlasnika koji nisu zakonski naslednici u pravoj liniji ili bračni drugovi.  Poljoprivredno zemljište koje je predmet kupovine mora se nalaziti u prečniku do 50 km od sedišta registrovanog poljoprivrednog gazdinstva. Kupovina poljoprivrednog zemljišta će se izvršiti u roku od najduže 12 meseci računato od dana zaključenja Ugovora o kreditu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, u Sektoru za kredite, elektronskim putem na: kreditno@rfapv.rs, ili telefonskim putem na brojeve: 021/454-334; 021/300-4935; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-014.