Cilj upisa u Vinogradarski registar je da se tačno utvrde površine pod vinovom lozom i njihov proizvodni potencijal. Dužni su da se u registar upišu svi oni koji grožđe koje proizvedu stave u promet.

Vinogradarski registar predstavlja bazu podataka o proizvođačima grožđa i vinogradarskim parcelama, kao i o drugim podacima u skladu sa zakonoma a upis u Vinogradarski registar je zakonska obaveza. Vinogradarska parcela je poljoprivredna parcela na kojoj se nalazi vinograd sa određenim karakteristikama koje se odnose na oblik vlasništva, sorte, razmak sadnje, podlogu, uzgojni oblik, namenu grožđa, prosečan prinos po hektaru i godinu sadnje. Svakom proizvođaču grožđa se prilikom upisa u Vinogradarski registar dodeljuje registarski broj i grafički prikaz tih parcela. Proizvođač grožđa može da ima samo jedan registarski broj. Grafički prikaz vinogradarske parcele je prikaz sa podacima o dobijenim nakon merenja, odnosno preciznog određivanja površine. U Registar se upisuju sve nastale promene podataka o godišnjoj proizvodnji grožđa, koje proizvođač prijavljuje Ministarstvu svake godine nakon berbe. Prijava berbe vrši se svake godine, najkasnije do 15. novembra. Administrativni podaci, kao što su jedinstven registarski broj, ime i prezime proizvođača i lični identifikacioni broj, takođe se upisuju u registar. Podaci o vinogradarskoj parceli: sorta, podloga, razmak sadnje između redova, razmak sadnje u redu, uzgojni oblik, godina sadnje, prosečan prinos sa vinogradarske parcele i namena grožđa takođe spadaju među podatke koji se unose u Vinogradarski registar, kao i katastarski podaci: opština u kojoj se nalazi parcela, katastarska opština, jedinstveni broj katastarske parcele, površinu katastarske parcele, informacije o delimičnoj ili potpunoj pokrivenosti parcele i tipu vlasništva nad datom parcelom.

Uz zahtev za upis u Vinogradarski registar podnosi se: ugovor o zakupu ili korišćenju za vinogradarsku parcelu na kojoj se vinograd nalazi, ako podnosilac zahteva nije vlasnik te vinogradarske parcele odnosno ako je zakupac ili korisnik, dokument kojim se dokazuje pravo svojine na katastarskoj parceli na kojoj se nalazi vinogradarska parcela ako pravo svojine nije upisano u katastar nepokretnosti.

U Vinogradarski registar se ne upisuju lica koja proizvode grožđe koje nije namenjeno prometu i to na površini koja je manja od 10 ari. Jednom dodeljen registarski broj ne može biti dat drugom proizvođaču u slučaju njegovog brisanja iz registra. Proizvođač se briše iz registra nakon što podnese zahtev za prestanak obavljanja delatnosti, a brisanje može biti izvršeno i po službenoj dužnosti, od strane Ministarstva.