Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavio je konkurs za dodelu kredita namenjenih za kupovinu pčelinjih rojeva, novih košnica i opreme za pčelarstvo. Konkurs je otvoren do 14. maja 2021. godine.

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavio je Konkurs za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2021. godini. Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način: maksimalan iznos kredita je 40.000 evra, Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra, rok otplate je 36 meseci, odobrava se grejs period u trajanju od 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, a prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda. Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču, pčelinjih rojeva, košnica i opreme koju bude odabrao učesnik konkursa. Krediti će se odobravati u skladu i na osnovu Pravilnika o raspodeli sredstava sa utvrđenim kriterijumima za dodelu kredita po raspisanim konkursima u 2021. godini.

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu originalni predračun sa specifikacijom iskazan u dinarskom iznosu, original lista nepokretnosti za poljoprivredno zemljište bez tereta i ograničenja. Ukoliko je predmet obezbeđenja bankarska garancija potrebno je dostaviti pismo o namerama izdavanja garancije. Učesnik konkursa podnosi i original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava, potvrdu poslovne banke o prometu na računu gazdinstva za prethodnu i tekuću godinu, dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje i fotokopiju lične karte ili očitanu čipovanu ličnu kartu. Dodatna obavezna dokumentacija za pravna lica je: izvod iz Agencije za privredne registre, potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije, fotokopija OP obrasca i kartona deponovanih potpisa, fotokopija ili očitana lična karta lica ovlašćenog za potpis ugovora, četiri menice korisnika kredita, sa meničnim ovlašćenjem i dve lične menice sa meničnim ovlašćenjem vlasnika, osnivača ili direktora, izuzev kada pravno lice podnosilac kreditnog zahteva nije sa većinskim privatnim kapitalom;

Fond zadržava pravo da izvrši procenu finansijskog stanja i kreditne sposobnosti podnosioca zahteva u skladu sa svojim internim aktima, kao i da pored navedene dokumentacije, zatraži i dodatnu dokumentaciju ukoliko se za istom ukaže potreba. Krediti će se odobravati po pristiglim prijavama sve do utroška sredstava planiranih konkursom. Realizacija kredita vršiće se u skladu sa prilivom sredstava na račun Fonda. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje. Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti poštom ili lično na adresu: Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede, 21001 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6 sa naznakom ”Za konkurs”. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451. Tekst konkursa i prijavu zainteresovani mogu preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs i u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu.