Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavio je Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih sistema protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2021. godini. Maksimalan iznos kredita je 40.000 evra, a rok otplate je 36 meseci uz grejs period u trajanju od 12 meseci.

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavio je konkurs za dodelu kredita namenjenih za nabavku novih protivgradnih mreža, stubova, žice i naslona, kao i za podizanje ili nabavku žičanih ograda oko višegodišnjih zasada voća i vinograda. Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način: – maksimalan iznos kredita 40.000 evra  – rok otplate 36 meseci – grejs period u trajanju od 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata, – otplata se obavlja u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda. Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs.

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju: originalni predračun sa specifikacijom iskazan u dinarskom iznosu. NA PREDRAČUNU MORA DA SE NAVEDE DA JE OPREMA NOVA. Predračuni učesnika konkursa moraju isključivo biti od dobavljača čija je pretežna delatnost proizvodnja ili prodaja sistema i opreme za protivgradne mreže, original lista nepokretnosti za poljoprivredno zemljište bez tereta i ograničenja za predmet hipoteke ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva, na koje se može staviti založno pravo, ukoliko je predmet obezbeđenja bankarska garancija potrebno je dostaviti pismo o namerama izdavanja garancije, original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor, ne stariji od 30 dana, potvrdu poslovne banke o prometu na računu gazdinstva za prethodnu i tekuću godinu, dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje ne stariji od 30 dana, fotokopiju lične karte ili očitanu čipovanu ličnu kartu za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu. Fond zadržava pravo da izvrši procenu finansijskog stanja i kreditne sposobnosti podnosioca zahteva u skladu sa svojim internim aktima, kao i da pored navedene dokumentacije, zatraži i dodatnu dokumentaciju ukoliko se za njom ukaže potreba.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču kog bude odabrao učesnik konkursa. Krediti će se odobravati po pristiglim prijavama sve do utroška sredstava planiranih konkursom. Konkurs je otvoren od 11. septembra 2021. godine do kraja tekuće godine ili do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje. Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti poštom ili lično na adresu: Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede 21000 Novi Sad Bulevar Mihajla Pupina 6 sa naznakom ” Za konkurs”. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451.