Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici donela odluku o obrazovanju Saveta za rodnu ravnopravnost i odluku o formiranju Radne grupe za izradu Programa za zaštitu žena od nasilja. Sem toga doneto je rešenje da se Opštini Bečej usmere sredstva za finansiranje obnove puta u blizini Bisernog ostrva, a Opštini Vrbas sredstva za zamenu krovne konstrukcije na objektu Doma kulture u Kucuri.

Pokrajinska vlada donela je danas Odluku o obrazovanju Saveta za rodnu ravnopravnost sa ciljem vođenja politike jednakih mogućnosti za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti u AP Vojvodini. Savet se formira sa zadatkom da prati primenu propisa iz oblasti rodne ravnopravnosti, predlaže donošenje akata u cilju ostvarivanja rodne ravnopravnosti i politike jednakih mogućnosti i prati primenu utvrđenih standarda iz te oblasti. Poslovi Saveta su i da predlaže i preduzima mere i aktivnosti koje doprinose unapređenju rodne ravnopravnosti, naročito u oblastima zapošljavanja, socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja, vaspitanja, nauke i tehnološkog razvoja, kulture, sporta, zaštite životne sredine, sprečavanja i suzbijanja nasilja na osnovu pola i polnih karakteristika, odnosno roda, kao i nasilja prema ženama. Savet će, takođe, sarađivati sa drugim radnim telima u organima pokrajinske uprave po pitanjima iz njihove nadležnosti, a koje se odnose na rodnu ravnopravnost, i inicirati održavanje zajedničkih sednica, te podsticati saradnju organa pokrajinske uprave sa udruženjima građana, ustanovama i organizacijama u sprovođenju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti.

Pokrajinska vlada donela je odluku kojom je formirana Radna grupa za izradu Programa za zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima i drugim oblicima rodno zasnovanog nasilja za period od 2022. do 2026. godine. Taj dokument predstavlja jednu od mera za ostvarivanje ciljeva definisanih Strategijom za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period 2021–2025. godine.

Na današnjoj sednici doneto je rešenje da se Opštini Bečej usmeri 10,4 miliona dinara za finansiranje obnove nekategorisanog puta u vikend-naselju u Bačkom Gradištu, u blizini Bisernog ostrva pored toka Stare Tise. Za radove na zameni krovne konstrukcije na objektu Doma kulture u Kucuri, Opštini Vrbas je usmereno 7,8 miliona dinara.