Više od 272 miliona dinara za radove na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta

0
66

Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavila je Konkurs za raspodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini.

Za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini opredeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 272.688.000 dinara. Konkursom Ministarsta poljoprivrede se utvrđuje dokumentacija koju je potrebno podneti uz prijavu, ostali kriterijumi za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava i način rešavanja prijava u slučajevima kada su ukupna potraživanja podnosilaca prijava koji ostvaruju pravo na sredstva veća od raspoloživih sredstava namenjenih za izvođenje navedenih radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno za nova investiciona i druga ulaganja koja obuhvataju: kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta; komasaciju (investicioni radovi, geodetsko-tehnički radovi i izrada programa komasacije); nabavku nove opreme za navodnjavanje; iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja; korišćenje napuštenog obradivog poljoprivrednog zemljišta u skladu sa namenom.

Korisnik sredstava u zavisnosti od vrste radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno vrste novih investicionih i drugih ulaganja može da bude: ovlašćena organizacija za određivanje osnovnih parametara plodnosti zemljišta, jedinica lokalne samouprave, fizičko lice, naučnoistraživačka organizacija: fakultet i institut koja je akreditovana od strane odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija ministarstva nadležnog za poslove nauke za oblast biotehničkih nauka – poljoprivreda i koju je osnovala Republika Srbija, ustanova: srednja stručna škola u području rada poljoprivrede i visoka škola strukovnih studija iz oblasti poljoprivrede koju je osnovala Republika Srbija, privredno društvo, preduzetnik, zemljoradnička zadruga.

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti sa internet stranice Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  www.minpolj.gov.rs odnosno sa internet stranice Uprave za poljoprivredno zemljište www.upz.minpolj.gov.rs. Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na brojeve telefona 011/ 3281 – 541, 011/ 3348-046 i 011/ 3282-039 svakog radnog dana u vremenu od 10.00-12.00 časova.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here