Nabavka pčelinjih rojeva – Kamatna stopa 1% na godišnjem nivou, rok vraćanja četiri godine

0
15

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je Konkurs za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2022. godini.

Cilj odobravanja kredita Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede po osnovu Konkursa za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme je obezbeđenje finansijskih sredstava za njihovu kupovinu, a u cilju stvaranja uslova za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i stepena konkurentnosti individualnih poljoprivrednih gazdinstava. Pravo konkurisanja imaju: registrovana poljoprivredna gazdinstva – pravna i fizička lica sa teritorije AP Vojvodine, u aktivnom statusu, kao i fizička lica sa prebivalištem u jedinicama lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, kao i pravna lica sa sedištem u jedinici lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine.

Krediti će se realizovati isključivo na teritoriji AP Vojvodine. Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način: Maksimalan iznos kredita 2.000.000,00 dinara, Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 300.000,00 dinara, Kredit se odobrava sa rokom vraćanja od 4 godine u koji je uključen grejs period od 12 meseci, računajući od dana prenosa sredstava, Za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata, Otplata se vrši u šestomesečnim ratama, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda. Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču, pčelinjih rojeva, košnica i opreme koju bude odabrao učesnik konkursa. Krediti će se odobravati u skladu i na osnovu PRAVILNIKA O RASPODELI SREDSTAVA SA UTVRĐENIM KRITERIJUMIMA ZA DODELU KREDITA PO RASPISANIM KONKURSIMA U 2022. godini.

Prijave na konkurs podnose se zaključno sa 31.10.2022. godine (ponedeljak). Neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje. Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti poštom ili lično na adresu: Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede, 21001 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6, sa naznakom “ Za konkurs za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2022. godini“. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here