Finansijska podrška proizvođačima šećerne repe

0
52

Vlada Srbije usvojila je uredbu o subvencionisanju poljoprivrednika koji proizvode šećernu repu. Oni će, za rod 2023, imati pravo na subvencije od 35.000 dinara po hektaru, pod uslovom da su celokupan ostvareni prinos šećerne repe na ugovorenim površinama isporučili proizvođačima šećera. Država će, kako proizlazi iz uredbe, novac uplaćivati proizvođačima šećera koji će, potom, ta sredstva proslediti proizvođačima šećerne repe.

Pravo na korišćenje finansijske podrške za šećernu repu imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstvapod uslovom da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, da se nalaze u aktivnom statusu i da su prijavili površine pod šećernom repom u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava, kao i da ne predstavljaju povezana lica u skladu sa propisom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica“, stoji u uredbi Vlade Srbije.

Oni pravo na finansijsku podršku ostvaruju u iznosu od 35.000 dinara po hektaru prijavljene i zasejane šećerne repe, a najviše do 500 hektara za ostvareni prinos od najmanje 50 tona po hektaru plative šećerne repe. Finansijsku podršku poljoprivredni proizvođač ostvaruje preko proizvođača šećera registrovanog za obavljanje delatnosti proizvodnje šećera. Isplata se proizvođačima vrši srazmerno njihovom učešću u ukupnoj količini šećera proizvedenog iz šećerne repe roda 2023. godine u Republici Srbiji, utvrđenoj od strane poljoprivredne inspekcije. Poljoprivredni proizvođač, kako se ističe, ima pravo na korišćenje finansijske podrške ako je celokupan ostvareni prinos šećerne repe na ugovorenim površinama isporučio proizvođačima šećera.

Zahtevi za odobravanje ovih subvencija podnosiće se na osnovu javnog poziva koji raspisuje Uprava za agrarna plaćanja. Javni poziv će biti objavljen na sajtu Ministarstva poljoprivrede i na zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja. Proizvođač šećera može podneti samo jedan zahtev za odobravanje finansijske podrške na osnovu jednog javnog poziva.

Uprava utvrđuje ispunjenost uslova propisanih ovom uredbom, rešenjem odobrava isplatu i nakon konačnosti rešenja daje nalog za prenos sredstava na račun proizvođača šećera, otvoren kod poslovne banke… Proizvođač šećera je dužan da ta sredstva isplati poljoprivrednim proizvođačima sa kojima ima zaključen ugovor o proizvodnji, otkupu i isporuci šećerne repe roda 2023. godine na njihov namenski račun, najkasnije u roku od tri dana od dana uplate tih sredstava. Proizvođač šećera koji novac od subvencija ne prosledi proizvođaču šećerne repe, rizikuje kaznu od 300.000 dinara do 1,5 miliona dinara.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here