Izvori rizika na govedarskoj farmi su mnogobrojni, posebno na proizvodnom i tehničkom nivou i od načina upravljanja rizicima često zavisi i uspeh proizvodnje.

Samim izborom rase i proizvodnom orijentacijom farme – meso ili/i mleko usmerili smo farmu na jedan određen vid rizika. Organizacija farme, način držanja stoke, način i struktura korišćenja oranica za proizvodnju vlastite stočne hrane novi su izvor rizika. Kod držanja stoke, kao živog materijala takođe postoje rizici zdravlja, reprodukcije i prirasta koji nas mogu udaljiti od povoljnog stepena iskorištenja proizvodnog potencijala rase.

Slično je i u proizvodnji stočne hrane. Loše vremenske prilike, neodgovarajuća priprema setve i nega krmnih kultura, kao i pojava bolesti i štetočina osnovni su proizvodni rizik. Na vreme se ne može direktno uticati, nego se samo prate vremenske prognoze i po prosečnim vremenskim prilikama odabere vrsta i sortiment neke krmne kulture, ali na druge proizvodne izvore rizika farmer može delovati tehničkim zahvatima.

Cene i tržišni rizici su druga kategorija izvora rizika u govedarstvu. U poljoprivredi je većina cena inputa, a tako i gotovih proizvoda, unapred određena. Tako se stvara novi oblik rizika za vlasnike govedarskih farmi – tržišni rizik. S druge strane, govedari mogu okrenuti tržište na svoj račun, proizvodeći autohtone govedarske proizvode i proizvode dodate vrednosti kako bi iskoristili tržište u svoju korist.

Finansijski rizici imaju posebno veliku važnost kod zaduživanja farme. Porast kamatne stope, mogućnost odlaganja ili zamene kredita, kao i ograničena dostupnost kredita direktno deluju na finansijski rizik.

Zakoni o porezu, propisi za uzgoj životinja, upotrebu pesticida i lekova za životinje, pravila za odlaganje otpada, kao i visina cena ili pomoći dohotku su primeri državnih odluka koje mogu imati veliki uticaj na poslovanje govedarske farme.

Lični rizik ili rizik ljudskih potencijala domaćinstva poslednji je tip rizika. Odnosi se na sigurnosna pitanja same farme, koja se pokrivaju osiguranjem useva i stoke, te objekata i opreme. Sa stanovišta ljudskih potencijala tu spada i životno osiguranje vlasnika farme i članova domaćinstva koji se koriste kao radna snaga na farmi.Upravljanje rizicima sadrži niz parametara. Potrebno je analizirati izvore rizika i nesigurnosti u poslovanju. Definisati svoje stavove kao vlasnika farme o sposobnostima i mogućnostima, ne izbegavanja rizika, nego efikasnog poslovanja u uslovima rizika.

Nekad se u što većoj meri rizike nastojalo izbeći ili verovatnoću njihove pojave značajno smanjiti. Danas se vlasnici farme edukuju kako da žive s rizikom.