Na osnovu mnogih analiza utvrđeno je, da za prinos od 6 do 18 t/ha grožđa vinova loza iznese iz zemlje: čistog azota od 40 do 150 kilograma, fosfora od 10 do 60, kalijuma od 40 do 200 i kalcijuma od 25 do 100 kilograma. Prema tome loza koristi iz zemljišta znatne količine hraniva koje treba redovno nadoknađivati, ako želimo osigurati redovnu rodnost i visoki prinos.

Znaci nedostatka svakog od biogenih elemenata su specifični i na specifičan način se manifestuju na pojedinim organima vinove loze, a posebno listovima koji najviše reaguju na ove nedostatke. Folijarnom dijagnostikom, putem lišća, utvrđeno je da sadržaj hranljivih elemenata nije statičan, već se menja prema fazama vegetacije vinove loze. Najviše mineralnih materija vinova loza sadrži u početku vegetacije, za vreme bujnog rasta, otprilike do polovine srpnja, dok starenjem organa loze njihova se količina smanjuje.

Azot je najvažniji element za stvaranje novih ćelija u procesu rasta i razvoja svih delova čokota. Bujnost vegetacije, tj. rast i razvoj direktno su u vezi s količinom azota. Utvrđeno je takođe da azot do određene mere vrlo povoljno utiče na klijavost polena i na oplodnju. Nedostatak azota opaža se u slabljenju čokota, slabom rastu mladara, svetlozelenoj boji lišća, osipanju cvetova i rehuljavosti grozdova, sitnim bobicama i dr.

Kalijum se u biljci nalazi najviše u mladim organima loze. On je odgovoran za sintezu belančevina, hlorofila i drugih važnih sastava. Kalijum vrlo povoljno deluje na razvoj generativnih organa vinove loze, tj. cveta i oplodnju, dozrevanje grožđa i pruta, a samim tim znatno utiče i na otpornost loze prema zimskim niskim temperaturama i kasnim prolećnim mrazevima. Nedostatak kalijuma izaziva posmeđivanje listova i crvenilo lišća. Kalijum najviše nalazimo u pupoljcima, vrhovima mladara, mladim listovima, polenovoj cevi i u mladom korenju.

Magnezijum je sastavni deo biljnog zelenila – hlorofila, pa je njegova fiziološka uloga u procesu asimilacije vrlo značajna. U 1 gramu suve mase, lišća vinove loze nalazi se 2 do 4 mg magnezijuma. Premda je magnezijum neophodan biogeni element u ishrani vinove loze, njega ne nalazimo u zemlji u velikim količinama. Nedostatak magnezijuma vrlo lako se uočava na lišću. Između nerava lista pojavljuje se žuto polje, a kod većeg nedostatka žutilo može zahvatiti ceo list.

U vinogradima se retko susrećemo sa pomanjkanjem sumpora, jer ga redovno unosimo putem đubrenja te prilikom zaprašivanja loze protiv pepelnice. Premda loza treba minimalne količine sumpora, on sudeluje u stvaranju aminokiselina, koje ulaze u sastav belančevina. enzima i dr.