Predlogom rebalansa pokrajinskog budžeta za 2018. godinu, koji je na svojoj sednici utvrdila Pokrajinska vlada, planirana su nova investiciona ulaganja u visini od 1,6 milijardi dinara u zdravstvo i vodoprivredu na teritoriji AP Vojvodine.

 Za kapitalne investicije u sistem zdravstvene zaštite, predloženim rebalansom planira se jedna milijarda dinara za najhitnije potrebe zdravstvenih ustanova čiji je osnivač AP Vojvodina. Sredstva će biti utrošena za nabavku savremene medicinske opreme, kao što su magnetna rezonanca, CT uređaji, angio-sala za neurološke bolesti, mamografi i druga oprema.

Šesto miliona dinara namenjeno je Javnom vodoprivrednom preduzeću „Vode Vojvodine“, za investiciona ulaganja u četiri prioritetna projekta u funkciji zaštite i korišćenja voda na teritoriji AP Vojvodine.

Radi se o nastavku radova na obaloutvrdi „Gomolava“, na reci Savi kod Hrtkovaca, za sanaciju kritičnog mesta na obali Dunava na lokalitetu Labudnjača kod Vajske, za rekonstrukciju crpne stanice Bezdan 2 i za projekat revitalizacije Velikog bačkog kanala.

Predloženim rebalansom, aktuelni pokrajinski budžet uvećava se za 1,9 milijardi dinara ili za oko 2,8 odsto: 1,6 milijardi za investiciona ulaganja iz zaduženja i 300 miliona dinara su preneta sredstva iz ranijih godina.

Ukupna sredstva u budžetu nakon usvajanja rebalansa iznosiće 70.466.375.048,87 dinara, a fiskalni deficit utvrđen je u iznosu od 5,65 milijardi dinara, odnosno u visini od 8,9 procenata u odnosu na planirane prihode za 2018. godinu.